ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα με Προφορική, Αναρτημένη (ePoster) ή Video Ανακοίνωση στο πλαίσιο της θεματολογίας του Συνεδρίου, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους, ακολουθώντας τις οδηγίες υποβολής.

Προθεσμία Υποβολής 15/06/2020

Tο online σύστημα υποβολής είναι ανοιχτό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής πριν προχωρήσετε.

Προφορικές Ανακοινώσεις

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιαστούν σε συνεδριάσεις των εξήντα (60) λεπτών.Η εκφώνηση των Προφορικών Ανακοινώσεων θα είναι συνολικής διάρκειας επτά (7) λεπτών συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης οπτικοακουστικού υλικού και της συζήτησης.Οι αίθουσες συνεδριάσεων θα είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρονικό υπολογιστή, data projector και οθόνη.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters)

Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (e-Posters) θα γίνει ηλεκτρονικά.

Επιστημονικές Προβολές (Videos)

Η διάρκεια των προβολών (Videos) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα έξι (6) λεπτά και θα διατίθενται τρία (3) λεπτά για συζήτηση.

Θεματικές Ενότητες 

 • Ανδρολογία (Υπογονιμότητα και Αναπαραγωγή – Στυτική Δυσλειτουργία)
 • Ανδρική Ακράτεια
 • Απεικονιστικές Μέθοδοι στην Ουρολογία
 • Γηριατρική Ουρολογία
 • Νευροουρολογία – Ουροδυναμική
 • Ενδοουρολογία – Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική Ουρολογία
 • Εκπαίδευση στην Ουρολογία
 • Επανορθωτική Χειρουργική
 • Επιπλοκές Ουρολογικών Επεμβάσεων
 • Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη
 • Κακώσεις Ουροποιητικού
 • Λιθίαση Ουροποιητικού – Λοιμώξεις Ουροποιογεννητικού
 • Μεταμοσχεύσεις
 • Ουρογεννητική Ογκολογία
 • Ουρογυναικολογία
 • Παιδιατρική Ουρολογία
 • Διάφορα

Βράβευση Εργασιών

Τα Βραβεία αφορούν στην καλύτερη εργασία κάθε κατηγορίας (Ελεύθερες Ανακοινώσεις, e-Posters, Videos). Όσοι συγγραφείς επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους προς βράβευση, θα πρέπει:

1. Κατά την υποβολή της περίληψης, να το αναφέρουν στο πεδίο “Σχόλια” του συστήματος υποβολής. Σημειώστε απλά “ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ”

2. Αφού αξιολογηθεί και γίνει δεκτή η περίληψη, θα ζητηθεί από τον συγγραφέα  να  αποστείλει στο hua@huanet.gr το πλήρες Επιστημονικό άρθρο (όχι περίληψη), σε αρχείο PDF,  με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗ- 25o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ» για περαιτέρω αξιολόγηση από την αντίστοιχη επιτροπή βράβευσης της κάθε κατηγορίας

Προσοχή! Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθεί μια εργασία ως υποψήφια προς βράβευση, είναι η εκ των προτέρων αποδοχή του/των συγγραφέα(ων) δημοσίευσής της στο επίσημο περιοδικό της ΕΟΕ “Hellenic Urology”.

Τρόπος Υποβολής Περιλήψεων

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου και του on-line συστήματος. Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

Οδηγίες Υποβολής

 • Ο τίτλος της περίληψης θα γράφεται με πεζούς χαρακτήρες.
 • Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων να αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά του ονόματος ολογράφως.
 • Απαραίτητη είναι η καταχώρηση των εργασιακών χώρων ή των ακαδημαϊκών φορέων των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, Τ.Κ.). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχισή τους με τη χρήση δεικτών.
 • Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη όπως παρακάτω: 
 • -ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΣΚΟΠΟΣ -ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ -ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 • Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε αλλαγές της περίληψης, μέσω του on-line συστήματος  έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, το σύστημα θα “κλειδώσει” οπότε η υποβολή της περίληψης θεωρείται οριστική και δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγών ή διορθώσεων στο κείμενο που έχει υποβληθεί.
 • Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας,   ενημερώνεται αυτόματα από το σύστημα για την επιτυχή υποβολή της περίληψης.
 • Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής θα γίνονται δεκτές μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 • Η επιλογή του επιθυμητού τρόπου παρουσίασης (προφορική, poster, video) είναι απαραίτητη κατά την υποβολή εργασίας για την σωστή κατάταξη των εργασιών
 • Ο ίδιος συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από τρεις (3) εργασίες. Ο μέγιστος αριθμός επισυναπτόμενων αρχείων (φωτογραφίες, διαγράμματα, κλπ) είναι μέχρι τρία (3).
 • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περίληψης προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
 • Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας καλείται να δηλώσει το προτιμώμενο είδος παρουσίασης, καθώς και την προτιμώμενη θεματική ενότητα κατά την υποβολή της περίληψής του μέσω του on-line συστήματος.
 • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει, κατά την αξιολόγηση, διαφορετική  θεματική ενότητα και τρόπο παρουσίασης της περίληψης. Ο υπεύθυνος για την υποβολή συγγραφέας θα λάβει τη σχετική ενημέρωση μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης.
 • Η αποδοχή ή μη εργασίας  από την Επιστημονική Επιτροπή, θα ανακοινωθεί στο συγγραφέα που υπέβαλε την εργασία μέχρι τις 15/07/2020. Οι συγγραφείς, των οποίων η εργασία έγινε δεκτή για παρουσίαση, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της.
 • Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες (Προφορικές, Αναρτημένες, Videos), θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του 25ου Πανελληνίου Ουρολογικού Συνεδρίου, οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο. 

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., Τηλέφωνο: 2107223126, Ε-mail: events@huanet.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραβινέ 23 Αθήνα, 11521

E: events@huanet.gr
 
Τ: 2107223126

Ώρες λειτουργίας Ε.Ο.Ε.
Δευτέρα - Παρασκευή : 10.00 – 21:00
Τρίτη : 10.00 – 18.00


*ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ